Cumhdach Leanaí / Child Safeguarding

Is í Silvia Uí Sheanlaoich an Duine Caidrimh Ainmnithe (DCA) i Scoil Gharbháin. Is í Sinéad Uí Ruairc an Duine Caidrimh Ainmnithe Tánaisteach (DCAT).

Bíonn an Duine Caidrimh Ainmnithe (DCA) freagrach as déileáil le himní faoi chosaint leanaí.

Tá freagracht ar DCA na scoile as a áirithiú go leanfar an nós imeachta caighdeánach tuairiscithe, ionas go gcuirfear imní faoi chosaint leanaí amhrasta go pras chuig an duine ainmnithe i TUSLA An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach nó, i gcás éigeandála agus nach bhfuil fáil ar TUSLA, chuig an nGarda Síochána.

Más mian leat imní faoi chosaint leanaí a thuairisciú, ba chóir duit labhairt le DCA i do scoil agus beidh freagracht ar an duine sin as an tuairisc a dhéanamh.

Sa chás go mbaineann an líomhain nó an imní le DCA, ba chóir duit gan mhoill an t-ábhar a thuairisciú do Chathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta. I gcásanna den sórt sin, glacfaidh an Cathaoirleach leis an ról a dhéanann DCA de ghnáth agus leanfaidh sé/sí na nósanna imeachta atá leagtha amach in alt 4.2 de na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna.

Silvia Uí Sheanlaoich is the Desingated Liaison Person in Scoil Gharbháin. Sinéad Uí Ruairc is the Deputy Designated Liaison Person.

The school DLP has responsibility for ensuring that the standard reporting procedure is followed, so that suspected child protection concerns are referred promptly to the designated person in TUSLA the Child and Family Agency or in the event of an emergency and the unavailability of TUSLA, to An Garda Síochána.

If you wish to report a child protection concern you should speak to the Designated Liaison Person (DLP) in your school and that person will be responsible for making the report.

Where the allegation or concern relates to the DLP, you should without delay, report the matter to the Chairperson of the Board of Management. In such cases, the Chairperson shall assume the role normally undertaken by the DLP and shall follow the procedures set out in section 4.2 of the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017.

Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Scoil Gharbháin,
Clais na Lachan,
Dún na Mainistreach,
Dún Garbhán,
Co Phort Láirge,
Ireland

058 42173


Suíomh / Location
© 2024 Scoil Gharbháin