Gaeloideachas

Gaeloideachas

Is córas tumtha atá i bhfeidhm sa scoil seo. Nuair a thagann an páiste ar scoil i Naíonáin Shóiseartha déantar iad a thumadh sa teanga. 'Sí an Ghaeilge teanga na scoile. Déantar an comhrá ar fad leo trí mheán na Gaeilge. Déantar na himeachtaí ar fad sa scoil, tar éis na scoile, a reachtáil trí mheán na Gaeilge.

Bunaíodh 'Gaelscoileanna' thart ar 30 bliain ó shin chun athbheochaint a dhéanamh ar an teanga trí í a labhairt. Tá borradh dochreidte tagtha ar an ngluaiseacht agus tá Gaelscoil i mbeagnach gach baile mór sa tír sa lá atá inniu ann. Cuirtear gach gné de chultúr na hÉireann chun cinn sa Ghaelscoil, mar shampla Gaoluinn, cluichí Gaelacha, ceol agus rince.

De réir taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta, áirítear i measc bhuntáistí an chórais:

 • Buntáistí cognaíochtúla agus gnóthachtáil mhéadaithe curaclaim: Bíonn cumas intinne níos fearr ag an bpáiste/dalta agus mar sin torthaí níos fearr
 • Níos éasca teangacha eile a fhoghlaim: Forbróidh daltaí an dá theanga agus ní bheidh aon drochthionchar d’fhorbairt ceachtar teanga ná d’aon ábhar eile sa churaclam, msh. Fraincis, Spáinnis, Stair, Ealaín, nó eile
 • Bíonn páistí/daltaí líofa agus liteartha i dhá theanga: Deir na saineolaithe idirnáisiúnta gur fearr na scileanna litearthachta a aistriú ó mhionteanga go mórtheanga seachas a mhalairt
 • Scileanna cumarsáide níos fearr, cruthaitheacht agus íogaireacht chumarsáide
 • Rachaidh páistí/daltaí i dtaithí agus i bhféinmhuinín ar a gcultúr féin, rud a chabhraíonn le muinín agus diongbháilteacht féiniúlachta
 • Buntáistí eacnamaíochta agus fostaíochta: Is scil ar leith é obair a dhéanamh i dteangacha éagsúla
 • Beidh tuiscint agus ómós ag páistí/daltaí ar chultúir éagsúla: Spreagann an córas seo tuiscint níos doimhne ar chultúr eile agus sa tslí seo cruthófar tuiscint ar chiníochas agus agus léireofar ionbhá.
 • D’fhéadfaí bónasmharcanna a thabhairt d’iarrthóirí a fhreagraíonn scrúdú scríofa Ardteiste trí Ghaeilge

Tuilleadh eolas ar fáil anseo.


We use the immersion method of language acquisition in the school. Once the children arrive in school they are totally immersed in Gaeilge. Everyone they meet will speak as Gaeilge to them. All aspects of school life and all activities in Scoil Gharbháin after school hours are through the medium of Gaeilge.

Gaelscoileanna were first founded over 30 years ago with the aim of reviving our language by speaking it. This movement has gone from strength with the result that you will now find a Gaelscoil in almost every town in Ireland. We promote every aspect of our culture - language, games, music, dance and traditions.

According to national and international research, advantages of immersion education include:

 • Cognitive advantages and greater academic success: The child/pupil will have greater mental ability and will achieve better results
 • Easier to learn additional languages: The child/pupil will develop both languages and neither will be negatively affected, nor will their progress in any other subject, e.g. French, Spanish, History, Art, etc.
 • The ability to speak two languages fluently and to read and write in two languages: International experts point to the fact that literacy skills transfer with greater ease from a minority language to a majority language
 • Better communication skills, more creativity and sensitivity to communication
 • Children/pupils gain a deeper appreciation of their culture, which leads to increased self-esteem and sense of identity
 • Economic and employment benefits: Ability to work in more than one language is a valued skill
 • Broader exposure to and appreciation of the value of various cultures: Deeper multi-culturalism, greater tolerance and less racism
 • A candidate who answers in Irish in the written examination in certain Leaving Certificate subjects may be given bonus marks

Click here for more information about Irish language immersion education.

Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Scoil Gharbháin,
Clais na Lachan,
Dún na Mainistreach,
Dún Garbhán,
Co Phort Láirge,
Ireland

058 42173


Suíomh / Location
© 2024 Scoil Gharbháin